Cushion Moss (Bryum sp.)

cushionmoss2.jpg (26080 bytes)